Zasady egzaminu zawodowego

Egzamin zawodowy zwany jest inaczej egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Jest to forma oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu. Egzamin jest przeprowadzany w okresie od czerwca do sierpnia w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Osoba zda egzamin jeżeli uzyska z etapu pisemnego z części pierwszej co najmniej 50% punktów oraz z części drugiej co najmniej 30% punktów. Z etapu praktycznego należy otrzymać co najmniej 75% możliwych punktów. Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu zaś etap praktyczny trwa nie krócej niż 180 minut i nie dłużej niż 240 minut. Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje. Na wniosek absolwenta do dyplomu dołącza się Europass. Dokument ten określa zakres kompetencji osoby, ułatwia znaczenia dyplomu oraz posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Nie zastępuje oryginału dyplomu, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się na europejskim rynku pracy. Egzamin można poprawić dopiero po roku. Osoba, która zdała jedną z części jest zobowiązana tylko do poprawy drugiej. Warto wspomnieć, że egzamin zawodowy jest niezwykle trudny i jak wskazuje próg zdawalności sprawia, że nie wystarczy mieć minimum wiedzy aby zdać

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: