Zasady egzaminu maturalnego

Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu ogólnego wykształcenia. Pozwala sprawdzić wiadomości i umiejętności zdobyte w szkołach średnich. Do egzaminu mogą przystąpić absolwenci szkół ponadgimnazjalnych takich jak licea ogólnokształcące, licea profilowane, techników, uzupełniające licea ogólnokształcące i techników uzupełniających. Matura przeprowadzana jest raz w roku w okresie od maja do września. Harmonogram ustala Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nie jest obowiązkowy. Osoba zdająca, która zamierza przystąpić do tego egzaminu musi złożyć pisemną deklarację dotyczącą wyboru zdawanych przedmiotów. Wstępną deklarację składa się do 30 września, a ostateczną do dnia 7 lutego. Egzamin składa się z części ustnej, która oceniana jest w szkole przez powołaną komisję egzaminacyjną oraz z części pisemnej ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów i obejmuje ona przedmioty obowiązkowe i dodatkowe. Do przedmiotów obowiązkowych zaliczyć można język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz język mniejszości narodowej. Do przedmiotów dodatkowych należy szeroka gama. Zdający może wybrać nawet kilka takich przedmiotów na poziomie rozszerzonym lub podstawowym. Oczywiście lepszą i trudniejszą alternatywą są przedmioty rozszerzone, ale dzięki nim mamy większe szanse na dostanie się do uczelni wyższych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: