W szkole i poza szkołą

Zasadniczo rzecz biorąc w całym procesie kształcenia i uczenia wyróżnia się kilka odmiennych form edukacji. Jedynie pierwsza z nich ma charakter formalny, związany z nabywaniem wiedzy w trakcie edukacji szkolnej w oficjalnych placówkach oświatowych w oparciu o naukowa metodologię i metodykę. Zalicza się do tej formy również studia i szkolenia. Istotą wyróżniającą tę formę edukacji spośród innych jest oparcie procesu kształcenia na ściśle określonej strukturze oraz organizacji. Każdy etap kończy się otrzymaniem przez ucznia lub uczestnika szkolenia świadectw, zaświadczeń i certyfikatów poświadczających nabycie konkretnej wiedzy lub umiejętności. Dwie kolejne formy edukacji, czyli edukacja nieformalna i nieoficjalna są dość zbliżone. Pierwsza stanowi proces kształtowania i utrwalania umiejętności i wiedzy trwający przez całe życie człowieka. Największy wpływ na przebieg tego procesu ma wpływ otoczenia rodzinnego, rówieśniczego, doświadczeń nabywanych w miejscu pracy, informacji zaczerpniętych z mediów, filmów i książek. Z kolei edukacja nieoficjalna odbywa się poza urzędowym procesem zdobywania wiedzy w ramach aktywności podejmowanych przez osobę uczącą się. Ostatnia forma jest najmniej przewidywalna, bo wynika z przypadkowych sytuacji będących źródłem cennych doświadczeń i wiedzy o świecie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: