System oświaty a edukacja

Czasami pojęć edukacja i oświata używa się zamiennie i rzeczywiście są one sobie bardzo bliskie znaczeniowo. Edukacja definiowana jako złożony proces polegający na zdobywaniu przez człowieka wiedzy zarówno w sposób nieformalny, jak i formalny, może być łączona z systemem oświaty jedynie w zakresie edukacji formalnej, a więc odbywającej się w oficjalnych placówkach oświatowych. Każde państwo ma oficjalnie obowiązujący system oświatowy. Obejmuje on działalność wszystkich instytucji i placówek edukacyjnych, które są wzajemnie powiązane i wspierają swoje działania w zakresie wychowania bezpośredniego i pośredniego oraz upowszechniania kształcenia. Ich rola obejmuje stworzenie obywatelom danego kraju jak najszerszych możliwości w zakresie zdobywania wykształcenia, zarówno zawodowego, jak i ogólnego. W zależności od etapów edukacji można w systemie oświatowym wyróżnić cztery podsystemy obejmujące placówki oświatowe oferujące kształcenie i wychowanie na określonym poziomie. Jako pierwszy wymienia się system zajmujący się wychowaniem na etapie przedszkolnym. Drugi w kolejności jest system szkolny, w skład którego zalicza się też szkoły wyższe. Istotny jest też system tak zwanego wychowania pozaszkolnego lub równoległego i wreszcie system zajmujący się organizacją edukacji po ukończeniu szkół.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: