Polski system oświaty

Działalność i organizacja systemu oświaty w Polsce określana jest przez ustawę z dnia 7 września z 1991 roku. Według Konstytucji RP każdy obywatel ma prawo do nauki. W Polsce edukacja podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. System jest złożony z poszczególnych instytucji. Jako pierwsze są przedszkola, do których uczęszczają dzieci od 3 do 6 roku życia. W późniejszym etapie jest szkoła podstawowa. Nauczanie trwa 6 lat i jest podzielona na dwa etapy. Klasy 1-3 to edukacja wczesnoszkolna, w której nie ma podziału na przedmioty, a zajęcia są prowadzone przez jednego nauczyciela. Drugi etap to klasy 4-6. Obejmuje on już poszczególne przedmioty i prowadzone są przez nauczycieli specjalistów. Kolejnym etapem są gimnazja przeznaczone dla młodzieży pomiędzy 13 a 16 r.ż. Kształcenie w tej placówce ma także charakter ogólny z poszczególnych przedmiotów. Edukacja kończy się egzaminem składającym się z trzech części: humanistycznej, językowej i matematyczno-przyrodniczej. Przystąpienie do egzaminu jednocześnie warunkuje ukończenie etapu edukacji. Po gimnazjum przychodzi czas na szkoły ponadgimnazjalne. Dzielą się one na zasadnicze szkoły zawodowe kończące się egzaminem oraz uzyskaniem dyplomu potwierdzające kwalifikacje zawodowe, trzyletnie licea ogólnokształcące kończące się egzaminem maturalnym oraz czteroletnie technika, które kończą się egzaminem maturalnym oraz egzaminem zawodowym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: