Jak mierzyć poziom edukacji?

Zastanawiając się nad sposobem pomiaru poziomu edukacji można przyjmować różne kryteria i metodologię. Jednym z najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych wskaźników jest liczba osób posiadających świadectwo ukończenia danego etapu kształcenia, a więc przykładowo: ilu jest w danym kraju ludzi z wykształceniem podstawowym, ilu ze średnim bez matury a ilu ze świadectwem maturalnym, ile osób uzyskało duplom studiów licencjackich pierwszego stopnia, a ilu posiada dyplom magistra. To jednak tylko suche liczby. Wiadomo przecież powszechnie, że nawet posiadanie dyplomu nie jest gwarancją rzetelności wiedzy, jaką dysponuje osoba się nim posługująca. Wiele osób od wielu już lat narzeka na obniżanie się poziomu kształcenia, wynikające z obniżenia wymagań, na przykład maturalnych i likwidacji egzaminów wstępnych na studia. Inni z kolei uważają, że dostęp do studiów wyższych jest obiektywnym i wartościowym kryterium Ciekawym pomysłem są organizowane co kilka lat międzynarodowe badania, w których mierzony jest poziom ogólnej wiedzy o świecie uczniów z poszczególnych krajów, ich umiejętność czytania ze zrozumieniem i samodzielnego interpretowania informacji nabytych w trakcie kształcenia. Badani są uczniowie w różnym wieku, a wyniki są regularnie publikowane i głośno przez wszystkich dyskutowane.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: