Cztery sposoby rozumienia procesu edukacji

Samo słowo edukacja pochodzi z języka starożytnych Rzymian, w którym oznaczało wychowanie. Współcześnie wychowanie definiujemy jednak nieco inaczej, a edukacja stała się odrębną dyscyplina i należy ją od wychowania odróżniać. Jest ona dość szerokim pojęciem, ale wszystkie znaczenia odwołują się do rozumienia edukacji jako dziedziny związanej z wiedzą człowieka oraz jego rozwojem umysłowym. Po pierwsze edukacja jest procesem związanym ze zdobywaniem wiedzy w sposób formalny czyli w szkołach, podlegającym specjalnie do tego celu stworzonym ministerstwom i nieformalny czyli poza oficjalnym systemem oświaty. Czasami o edukacji mówi się również jako o kształceniu, czyli przekazywaniu wiedzy, kształtowaniu i nabywaniu określonych umiejętności, w tym także praktycznych oraz wszelkich procesach i czynnościach z tym związanych. Trzeci sposób rozumienia edukacji odwołuje się do jej pierwotnego łacińskiego znaczenia, a więc wychowania i nauki, przede wszystkim od strony umysłowej i poznawczej. I wreszcie ostatni, czwarty sposób to edukacja rozumiana jako stan wykształcenia i wiedzy danej osoby albo w szerszym zakresie również całego społeczeństwa czy danego narodu. Wszystkie cztery obszary związane z edukacją są ze sobą ściśle powiązane i częściowo posiadają nakładające się zakresy znaczeniowe.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Design: